Privacyreglement Arbo Content

Voorwoord

In het voorwoord wordt benadrukt dat Arbo Content de bescherming van persoonsgegevens als een essentieel onderdeel van haar activiteiten beschouwt. Het bedrijf zet zich in om te voldoen aan alle geldende privacywetgeving en om de vertrouwelijkheid en integriteit van persoonlijke gegevens te waarborgen. Hierbij wordt ook verwezen naar de rol van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen Arbo Content, die verantwoordelijk is voor het waarborgen van naleving en het fungeren als aanspreekpunt voor privacyzaken. Het voorwoord benadrukt het actieve privacybeleid van Arbo Content en de toewijding aan het minimaliseren van de gegevensverwerking tot wat strikt noodzakelijk is.


Begrippenlijst

Dit gedeelte bevat een uitgebreide lijst van belangrijke termen en definities die in het reglement worden gebruikt. Deze begrippen omvatten onder andere:

 • Arbo Content: De organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit reglement.

 • Persoonsgegevens: Elk gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • Gezondheidsgegevens: Specifieke categorieën persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheid van een persoon.

 • Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of reeks handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, inclusief het verzamelen, vastleggen, organiseren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen, vernietigen of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

Dit helpt lezers en betrokkenen een gemeenschappelijk begrip van de gebruikte terminologie te krijgen.


Kenmerken van de verwerking van persoonsgegevens

Dit gedeelte van het reglement behandelt in detail de verschillende aspecten van de verwerking van persoonsgegevens door Arbo Content:

 • Artikel 1: Doel van de gegevensverwerking: Hier wordt beschreven waarom Arbo Content persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Dit kan onder andere het bieden van diensten aan cliënten, het nakomen van wettelijke verplichtingen, en het verbeteren van de dienstverlening omvatten.

 • Artikel 2: Voorwaarden voor rechtmatige verwerking: Er worden de wettelijke grondslagen besproken die de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig maken, zoals toestemming van betrokkenen, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en gerechtvaardigd belang.

 • Artikel 3: Opgenomen gegevens: Hier wordt aangegeven welke specifieke persoonsgegevens Arbo Content kan verzamelen en verwerken, waaronder persoonlijke informatie zoals naam, adres, contactgegevens en gezondheidsgegevens.

 • Artikel 4: Toegang tot persoonsgegevens: Dit artikel behandelt wie binnen Arbo Content toegang heeft tot persoonsgegevens en onder welke omstandigheden.

 • Artikel 5: Verstrekking van persoonsgegevens: Het beschrijft wanneer en aan wie persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, inclusief derde partijen zoals zorgverzekeraars, overheidsinstanties en andere relevante partijen.

 

Rechten van de cliënt

Dit deel van het reglement richt zich op de rechten die betrokkenen (cliënten) hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens:

 • Artikel 6: Informatieverstrekking aan betrokkene: Hier wordt beschreven hoe en wanneer betrokkenen worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens.

 • Artikel 7: Recht op dataportabiliteit, inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens: Dit geeft betrokkenen het recht om hun persoonsgegevens in te zien, een kopie te ontvangen en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Artikel 8: Recht op rectificatie van opgenomen persoonsgegevens: Betrokkenen hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.

 • Artikel 9: Recht op geheimhouding: Het benadrukt het belang van vertrouwelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens.

 • Artikel 10: Recht om vergeten te worden: Hier wordt het recht van betrokkenen om hun persoonsgegevens te laten wissen besproken.

 • Artikel 11: Recht op beperking van de verwerking en bezwaar: Dit geeft betrokkenen het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken en bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten.

 • Artikel 12: Recht om een klacht in te dienen: Hier wordt uitgelegd hoe betrokkenen een klacht kunnen indienen bij de toezichthoudende autoriteit als ze van mening zijn dat hun privacyrechten zijn geschonden.

 • Artikel 12A: Verzoek uitoefening rechten betrokkenen: Dit artikel beschrijft hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen en verzoeken kunnen indienen met betrekking tot hun persoonsgegevens.

 

Rechten van de Werkgever

Dit gedeelte richt zich op het recht van de werkgever om een audit uit te laten voeren om te controleren of Arbo Content voldoet aan de privacyvoorwaarden.

 • Artikel 13: Recht op audit: Het beschrijft de procedures en vereisten met betrekking tot audits door de werkgever.

Technische & Organisatorische verplichtingen

Deze sectie behandelt de technische en organisatorische maatregelen die Arbo Content neemt om persoonsgegevens te beschermen.

 • Artikel 14: Technische en organisatorische maatregelen: Hier worden maatregelen zoals gegevensversleuteling, toegangscontrole, training van personeel en gegevensbeveiligingsbeleid besproken.

Bewaartermijnen

Dit gedeelte legt de bewaartermijnen uit voor verschillende categorieën persoonsgegevens.

 • Artikel 15: Bewaartermijnen: Het beschrijft hoelang verschillende soorten persoonsgegevens worden bewaard voordat ze worden verwijderd.

Inwerkingtreding en wijziging van het reglement

Dit gedeelte bespreekt hoe het privacyreglement in werking treedt en hoe wijzigingen worden doorgevoerd.

 • Artikel 16: Inwerkingtreding en wijziging van het reglement: Hier wordt uitgelegd wanneer het reglement van kracht wordt en hoe eventuele wijzigingen aan het reglement worden gecommuniceerd aan betrokkenen.

Direct aansluiten

✓ Vul uw gegevens in, wij verwerken uw contract aanvraag
✓ Geef direct akkoord op uw contract!
✓ U bent meteen aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst
✓ U voldoet aan de nieuwe wetgeving
✓ U voorkomt een boete van minimaal € 1500 van de Arbeidsinspectie

✓ Let op; Wij gaan er vanuit dat u de aansluiting bij Arbo Content besproken heeft met uw OR/Personeelsvertegenwoordiging en dat zij geen bezwaar hebben tegen de uitvoering van het contract. Wij zijn verplicht uw personeelsvertegenwoordiging een kopie te sturen van alle adviezen, tenzij de privacy in het geding is.

Offerte aanvragen

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Pakket Brons

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Pakket Platina

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Pakket Goud

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Solliciteer direct

Vul het formulier in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Contact informatie

Solliciteer direct

Vul het formulier in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Contact informatie