Inleiding  

Arbo Content streeft altijd naar een optimale dienstverlening waarbij de verwachtingen van onze opdrachtgevers en die van de medewerkers die aan onze zorg zijn toevertrouwd, wordt overtroffen. Toch kan het voorkomen dat er teleurstellingen ontstaan. Arbo Content beschouwt die teleurstellingen als een kans om de dienstverlening te verbeteren. Om diegene die niet tevreden is en een klacht wil indienen te verzekeren van een goede afhandeling heeft Arbo Content een duidelijke klachtenprocedure met verschillende stappen.  

De klachtenregeling van Arbo Content heeft tot doel: 

  • Het vastleggen van een procedure om de klachten van aangesloten klanten ( en haar medewerkers) binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen; 

  • Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; 

  • Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;  

  • Medewerkers te trainen in klantgericht reageren op klachten; 

  • Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse. 

 

Bij Arbo Content is Ageeth Schuilenberg. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de klachtenregistratie, de klachtenprocedures en de afhandeling. Bij de klachtenregeling van Arbo Content worden de klachten schriftelijk vastgelegd, vindt hoor en wederhoor plaats en bespreking. Hierna worden de klager en de beklaagde door de klachtenfunctionaris geïnformeerd over het standpunt van Arbo Content en de indien noodzakelijke volgende stappen.  

 

Ageeth Schuilenberg is te bereiken via email: 

info@arbocontent.nl  

 

Reglement 

Artikel 1 Definities  

In dit reglement wordt verstaan onder:  

Klacht: iedere uiting van ontevredenheid gericht aan een organisatie met betrekking tot haar producten of diensten of het proces van klachtenbehandeling zelf waarbij expliciet of impliciet een niet-bindende respons of oplossing wordt verwacht.  

Geschil: een geschil is een klacht, waarbij een bindende uitspraak en, zo nodig, zelfs een schadevergoeding, gewenst is. 

Medewerker: eenieder die werkzaamheden verricht namens of via Arbo Content (ongeacht of hij in dienst is of als professional actief is); 

Ontvanger: een aangestelde medewerker die de klacht namens Arbo Content in ontvangst neemt; 

Bevoegd functionaris: dit is de klachtenfunctionaris, deze neemt de klacht in behandeling en coördineert de verdere afhandeling; 

Respondent: diegene die een klacht deponeert. 

Artikel 2 Klachtrecht 

Eenieder heeft het recht om over de wijze waarop Arbo Content zich in een bepaalde aangelegenheid tegen hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Arbo Content; 

Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Arbo Content, wordt aangemerkt als een gedraging van Arbo Content.  

Artikel 3 Behoorlijke behandeling  

Arbo Content draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen.  

Artikel 4 Indienen van een klacht 

De respondent meldt de klacht mondeling, schriftelijk of via mail bij Arbo Content. Dit kan via info@arbocontent.nl 

De klacht bevat ten minste:  

De naam en het adres van de respondent; 

De dagtekening; 

Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht (inclusief tijdstip, plaats); 

Naam van degene waartegen de klacht is gericht 

Als de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de respondent zorg te dragen voor een vertaling; 

Arbo Content kan besluiten om een schriftelijke klacht niet te behandelen als de klacht niet aan het 1 e , 2 e of 3e lid voldoet (mits de respondent op de hoogte is gebracht over de onvolkomenheid van de klacht en de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen twee weken na berichtgeving aan te vullen).  

Artikel 5 Uitvoering 

Zodra Arbo Content naar tevredenheid van de respondent aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement voor de desbetreffende klacht; 

Aan de respondent wordt schriftelijk medegedeeld dat Arbo Content ervan uitgaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld; 

Mocht de respondent niet tevreden zijn over de afhandeling van zijn klacht zal deze alsnog volgens dit reglement dienen te worden behandeld.  

Artikel 6 Ontvangstbevestiging 

Arbo Content bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 2 werkdagen; 

Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld: 

De afhandelingstermijn 

De verdere procedure 

De contactpersoon 

De mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien 

Dit reglement 

Arbo Content zendt een klacht die niet voor haar bestemd is zo spoedig mogelijk terug naar de respondent. 

Artikel 7 Klachtenbehandelaar  

De behandeling van de klacht geschiedt door een medewerker die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. 

Eerste aanleg 

In eerste aanleg neemt de klachtenfunctionaris de klacht in behandeling. Indien de klacht ontvankelijk verklaard wordt, past deze hoor en wederhoor toe en komt tot een oplossing die in het voordeel van zowel de klager als de Arbo Content strekt. 

Tweede aanleg 

Is de klager het niet eens met het oordeel dan wordt de klacht in tweede aanleg doorgezet naar de Directeur of Stafarts. 

Inhoud (medisch): stafarts Arbo Content 

Procedureel en bejegening: Directie Arbo Content  

Ook klachten over aanstellingskeuringen worden behandeld door de stafarts. Op deze klachtafhandeling is ook de Wet op de Medische keuringen en het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen van toepassing. 

Derde aanleg 

Is de klager het niet eens met het oordeel in Tweede aanleg dan kan in derde aanleg dan kan de klacht over een arts voorgelegd worden aan onafhankelijke klachtencommissie. Arbo Content is aangesloten bij DOKh. Deze kan u en de arts bijstaan in de afhandeling van de klacht.  

Meer informatie kunt u terugvinden op de website:  

https://dokh.nl/eerste-hulp-bij/klachten-en-geschillenregeling/patient/  

In het geval de klacht tevens een geschil betreft, is de weg naar de onafhankelijke klachten- en geschillencommissie, DOKh, op grond van artikel 1 WKKGZ, uitgesloten in het geval het geschil betrekking heeft op verzuimbegeleiding. In het geval dat het geschil betrekking heeft verzuimbegeleiding zal deze overgedragen worden aan de verzekeraar van Arbo Content. Arbo Content zal de mening van de Verzekeraar als bindend beschouwen. 

Als de klacht niet naar wens van klager is afgewikkeld, kan klager zich wenden tot  

de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (‘CKA’). (Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen | SER) 

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ik heb een klacht | Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg (tuchtcollege-gezondheidszorg.nl) 

Onderhavig klachtenreglement laat onverlet dat klager zich ook rechtstreeks kan wenden tot het Regionaal Medisch Tuchtcollege of een procedure kan starten bij de civiele rechter.  

Artikel 8 Niet verplicht in behandeling nemen  

De klachtenfunctionaris stelt vast of de klacht afgehandeld dient te worden binnen het kader van dit regelement of dat een andere procedure passend is: 

Indien de klacht medisch inhoudelijk is, is de route via een Second Opinion de aangewezen weg. 

Indien de klacht het re-integratieadvies betreft, is de route via een Deskundigen Oordeel de aangewezen weg. 

Arbo Content is niet verplicht de klacht te behandelen als zij betrekking heeft op een gedraging: 

Waarover al eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld, anders dan onder toepassing van artikel 6, eerste en tweede lid; 

Die langer dan één jaar vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden; 

Die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie is dan wel onderworpen is geweest; 

Zolang inzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en inzake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is; 

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de respondent zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.  

Artikel 9 Toezendingsplicht beklaagde  

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht evenals de daarbij door de respondent meegezonden stukken toegezonden.  

Artikel 10 Hoorplicht 

Arbo Content stelt de respondent en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord (hoor en wederhoor); 

Van het horen van de respondent kan worden afgezien als de respondent zelf heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord; 

Van het horen wordt een verslag gemaakt; 

Aan de respondent wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden. 

Artikel 11 Afhandelingstermijn 

Arbo Content handelt de klacht af binnen zes weken na ontvangst, mocht er zich een reden voordoen die een afwikkeling binnen deze termijn onmogelijk maakt dan geldt lid twee van dit artikel; 

Mocht het binnen 6 weken niet lukken om een reactie te geven dan informeren wij de klager daarover binnen 6 weken na indienen. Een reactie wordt in ieder geval binnen een termijn van maximaal 10 weken na indienen (vier weken verlenging) door ons met je gedeeld.  

Artikel 12 Afhandeling 

Arbo Content stelt de respondent schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele conclusies en bijbehorende maatregelen die het daaraan verbindt; 

Als de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke oplossingen of te nemen verbeteracties Arbo Content aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak toegelicht. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak. 

Artikel 13 Verantwoordingsinformatie  

Arbo Content draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten.  

Artikel 14 Overgangsbepalingen  

Een klacht die na de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, ook als de gedraging waarop zij betrekking heeft daarvoor heeft plaatsgevonden, wordt met inachtneming van dit reglement behandeld; 

Een klacht die vóór de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend wordt, voor zover mogelijk, met inachtneming van dit reglement behandeld.  

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding 

Dit reglement wordt aangehaald als: ‘Klachtenreglement Arbo Content’; 

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2023. 

Direct aansluiten

✓ Vul uw gegevens in, wij verwerken uw contract aanvraag
✓ Geef direct akkoord op uw contract!
✓ U bent meteen aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst
✓ U voldoet aan de nieuwe wetgeving
✓ U voorkomt een boete van minimaal € 1500 van de Arbeidsinspectie

✓ Let op; Wij gaan er vanuit dat u de aansluiting bij Arbo Content besproken heeft met uw OR/Personeelsvertegenwoordiging en dat zij geen bezwaar hebben tegen de uitvoering van het contract. Wij zijn verplicht uw personeelsvertegenwoordiging een kopie te sturen van alle adviezen, tenzij de privacy in het geding is.

Offerte aanvragen

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Pakket Brons

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Pakket Platina

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Pakket Goud

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Solliciteer direct

Vul het formulier in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Contact informatie

Solliciteer direct

Vul het formulier in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Contact informatie