Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • Arbo Content: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arbo Content B.V., gevestigd te Groningen.

 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Arbo Content onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst of met wie Arbo Content een overeenkomst sluit.

 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Arbo Content en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 • Diensten: alle door of vanwege Arbo Content uit te voeren werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst, waaronder – doch niet beperkt tot – het verlenen van bijstand als Arbodienst bij de uitvoering van verplichtingen ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Terugdringing Ziekteverzuim en de Wet Poortwachter.

 • Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever aan Arbo Content.

 • Rapportage: de schriftelijke resultaten van medisch onderzoek in verband met dienstverlening op het gebied van veiligheidskunde, arbeidshygiëne en ergonomie of andere diensten.

 • Informatie: alle schriftelijke informatie, waaronder rapportage en resultaten, bijbehorende analyses, die Arbo Content produceert in verband met door haar verrichte diensten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Lid 1: De algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verbandhoudende (rechts)handelingen van Arbo Content en opdrachtgever, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Lid 2: De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Arbo Content deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten

 • Lid 1: Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Arbo Content niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het geven van een opdracht.

 • Lid 2: Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Arbo Content een opdracht schriftelijk aanvaardt of door Arbo Content uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

Artikel 4 – Duur en opzegging

 • Lid 1: Alle overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor één jaar tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, en worden behoudens opzegging steeds automatisch voor een periode van één jaar verlengd.

 • Lid 2: Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. De opzegtermijn bedraagt drie maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Opzegging kan slechts plaatsvinden tegen de eerste van een kalendermaand.

Artikel 5 – Verzuim en ontbinding

 • Lid 1: Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Arbo Content gerechtigd:

  • de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;

  • die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten die geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 • Lid 2: Ingeval van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, danwel stillegging of ontbinding van het bedrijf van opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Arbo Content opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) na te zullen komen. In dat geval is Arbo Content zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door opdrachtgever voldoende zeker is gesteld.

 • Lid 3: In gevallen als bedoeld in lid 1 en lid 2 is opdrachtgever gehouden de schade die Arbo Content lijdt en/of zal lijden te vergoeden.

 • Lid 4: Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn alle vorderingen van Arbo Content op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

Artikel 6 – Prijzen

 • Lid 1: Alle prijzen van Arbo Content zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ten laste van opdrachtgever komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten.

 • Lid 2: Arbo Content is gerechtigd op 1 januari van ieder kalenderjaar de overeengekomen prijzen aan te passen overeenkomstig het CBS prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Arbo Content is tevens gerechtigd haar prijzen aan te passen in geval van tussentijdse kostenstijgingen.

Artikel 7 – Grondslagen en tarieven

 • Lid 1: Bij vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van door Arbo Content te verrichten dienst gaat Arbo Content uit van het door opdrachtgever opgegeven aantal werknemers. Wanneer het aantal werknemers met meer dan 5% afwijkt van het aantal opgegeven werknemers dient opdrachtgever Arbo Content hiervan op de hoogte te stellen. Arbo Content is alsdan gerechtigd de overeengekomen jaarlijkse bijdrage met ingang van het volgende kwartaal pro rata aan te passen.

 • Lid 2: Voor het vaststellen van het aantal werknemers wordt uitgegaan van het aantal personen dat bij aanvang van de overeenkomst in dienst is van opdrachtgever en vervolgens telkens per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar in dienst is van opdrachtgever en verzekerd is ingevolge de WULBZ. Hierbij worden als personeelsleden meegerekend de werknemers die ziek zijn; een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen; een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen die wordt gekort zolang ze in het bedrijf werken; oproepkracht, stagiaire, etc. zijn, indien zij verzekerd zijn voor de WULBZ.

 • Lid 3: Indien Arbo Content het vermoeden heeft dat de opgave van het aantal werknemers niet correct is, is opdrachtgever verplicht op verzoek van Arbo Content een verklaring van een registeraccountant betreffende het aantal werknemers te verzorgen of Arbo Content inzage in de relevante stukken te verschaffen. Indien het aantal werknemers meer dan vijf procent (5%) meer bedraagt dan het aantal opgegeven werknemers, zal opdrachtgever de kosten van dit onderzoek dienen te dragen. Bovendien dient opdrachtgever dan het alsnog verschuldigd gebleken bedrag aan Arbo Content af te dragen.

Artikel 8 – Betaling

 • Lid 1: Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Arbo Content betalen op een door Arbo Content aan te wijzen giro- of bankrekeningnummer.

 • Lid 2: Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Arbo Content op te schorten, tenzij opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum het geschil voorlegt aan de bevoegde rechter.

 • Lid 3: Indien op enig moment bij Arbo Content gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft Arbo Content het recht, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, of te eisen dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Arbo Content, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Arbo Content.

 • Lid 4: Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Arbo Content op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 • Lid 5: Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%.

 • Lid 6: Indien opdrachtgever jegens Arbo Content in verzuim is, is hij verplicht Arbo Content de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,-, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 • Lid 1: Arbo Content zal de in de overeenkomst omschreven diensten met zorg uitvoeren en, indien de diensten hiertoe aanleiding geven, een rapportage aan de opdrachtgever ter beschikking stellen, in het voorkomende geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

 • Lid 2: Informatie wordt slechts aan opdrachtgever verstrekt indien de diensten daartoe aanleiding geven, en de Wet Persoonsregistratie zich daartegen niet verzet.

 • Lid 3: Een door Arbo Content opgegeven termijn waarbinnen de overeenkomst wordt uitgevoerd, is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Arbo Content geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Arbo Content verstrekte gegevens.

 • Lid 4: Indien Arbo Content voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens danwel hulpmiddelen nodig heeft die door opdrachtgever en/of derden moeten worden verstrekt, kan de termijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Arbo Content.

 • Lid 5: Opdrachtgever draagt er voor zorg dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, en staat er voor in dat de werknemers aan een specifiek (medisch) onderzoek tijdig op de door Arbo Content op te geven onderzoekslocatie aanwezig zijn. Opdrachtgever instrueert de werknemers de door Arbo Content aan opdrachtgever voorgeschreven voorbereidingen voor het onderzoek tijdig te treffen.

 • Lid 6: Opdrachtgever kan geen beroep doen op de opgegeven uitvoeringstermijn, indien hij en/of een derde niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan enige verplichting.

 

Artikel 10 – Verplichtingen van Arbo Content

 • Lid 1: Arbo Content draagt er zorg voor dat haar diensten voldoen aan hetgeen in redelijkheid van haar kan worden gevergd.

 • Lid 2: Arbo Content draagt er zorg voor dat de diensten jegens opdrachtgever zoveel mogelijk beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, mits opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsmede deze voorwaarden stipt en volledig is nagekomen.

 

Artikel 11 – Inspectie en klachten

 • Lid 1: Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de overeenkomst danwel ontvangst van de rapportage schriftelijk te protesteren in geval van klachten over de geleverde diensten of de rapportage.

 • Lid 2: Na het constateren van enige klacht over de diensten of de rapportage is opdrachtgever verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

 • Lid 3: Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Arbo Content in de gelegenheid te stellen ter zake een onderzoek in te (doen) stellen.

 • Lid 4: Indien opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft opdrachtgever geen aanspraken ter zake.

 • Lid 5: Indien opdrachtgever tijdig en terecht klaagt over de geleverde diensten of de rapportage van Arbo Content heeft Arbo Content de keuze hetzij de diensten en/of de rapportage alsnog correct te verlenen, hetzij opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

 • Lid 6: Indien er van rechtswege voorschriften komen omtrent voorschriften voor een klachtenprocedure in het kader van de uitvoering van Arbodiensten ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet zal Arbo Content deze voorschriften hanteren en volgen. Alsdan zal de in dit artikel weergegeven klachtenregeling komen te vervallen en zal de wettelijke regeling daarvoor in de plaats treden, waar dat ingevolge de van overheidswege gegeven voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 • Lid 1: De rapportage mag door opdrachtgever uitsluitend intern worden gebruikt door degenen wier functie de beschikking over de rapportage noodzakelijk maakt. De rapportage dient te allen tijde als strikt vertrouwelijk te worden behandeld.

 • Lid 2: De rapportage mag noch geheel, noch gedeeltelijk door opdrachtgever worden gewijzigd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en nimmer aan derden worden verstrekt dan na schriftelijke toestemming van Arbo Content.

 • Lid 3: Opdrachtgever zal zorg dragen voor deugdelijke opslag, beveiliging en zorgvuldig gebruik van de rapportage.

 • Lid 4: Opdrachtgever verbindt zich de rapportage geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

Artikel 13 – Medewerking

 • Lid 1: Opdrachtgever verstrekt Arbo Content alle informatie die zij nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de diensten.

 • Lid 2: Opdrachtgever verleent de medewerkers van Arbo Content desgevraagd toegang tot de onderzoekslocatie en alle daar aanwezige documenten, faciliteiten en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van de diensten.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 • Lid 1: Arbo Content is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Arbo Content wordt uitgekeerd.

 • Lid 2: Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever voor de desbetreffende overeenkomst aan Arbo Content heeft betaald.

 • Lid 3: In afwijking van hetgeen in lid 1 en lid 2 is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde bedrag.

 • Lid 4: Arbo Content is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 • Lid 5: Opdrachtgever vrijwaart Arbo Content voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Arbo Content geleverde diensten en/of zaken.

 

Artikel 15 – Overmacht

 • Lid 1: Arbo Content is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Arbo Content.

 • Lid 2: Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval zijn beide partijen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

 • Lid 3: Indien Arbo Content bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

 • Lid 1: Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde rapporten, software, documentatie, adviezen, ontwerpen, tekeningen, modellen en dergelijke berusten uitsluitend bij Arbo Content of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

Artikel 17 – Geheimhouding

 • Lid 1: Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

 • Lid 2: Indien en voor zover Arbo Content op grond van de overeenkomst verplicht is tot het verzorgen van een back-up van gegevens, is Arbo Content gerechtigd deze back-up te gebruiken voor het herstel van verloren gegane gegevens.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen

 • Lid 1: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Arbo Content partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 • Lid 2: De rechter in de vestigingsplaats van Arbo Content is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Arbo Content het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 • Lid 3: Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 – Wijziging en aanvulling van de voorwaarden

 • Lid 1: Arbo Content is gerechtigd wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden zullen gelden vanaf het moment van bekendmaking.

 • Lid 2: Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging en/of aanvulling niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

 

Artikel 20 – Slotbepaling

 • Lid 1: Ingeval van strijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

 • Lid 2: De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 • Lid 3: Partijen zullen over en weer al datgene doen wat redelijkerwijs nodig mocht zijn om de bepalingen van deze voorwaarden alsnog en in overeenstemming met de bedoeling van partijen uit te voeren.

 

Slotverklaring

Ondergetekenden, te weten:

 1. Arbo Content, gevestigd te [Vestigingsplaats Arbo Content], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer Arbo Content], hierna te noemen “Arbo Content”, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Naam vertegenwoordiger Arbo Content], [Functie vertegenwoordiger Arbo Content];en

 2. [Naam opdrachtgever], gevestigd te [Vestigingsplaats opdrachtgever], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer opdrachtgever], hierna te noemen “opdrachtgever”, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Naam vertegenwoordiger opdrachtgever], [Functie vertegenwoordiger opdrachtgever];

zijn overeengekomen als volgt:

 • Arbo Content zal de overeengekomen diensten verrichten zoals beschreven in de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), onder toepasselijkheid van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

 • Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke tussen partijen gesloten overeenkomst.

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van [Aantal jaren] jaar/jaren, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd zoals bepaald in deze algemene voorwaarden.

 • Iedere partij verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van deze overeenkomst en de in deze overeenkomst geregelde zaken te regelen en te verbinden.

Deze slotverklaring is opgemaakt in tweevoud en door partijen ondertekend te 

[Plaats ondertekening] op [Datum ondertekening].

[Naam vertegenwoordiger Arbo Content] 

[Naam vertegenwoordiger opdrachtgever] 

[Handtekening vertegenwoordiger Arbo Content] 

[Handtekening vertegenwoordiger opdrachtgever] 

[Naam Arbo Content] 

[Adres Arbo Content] 

[Telefoonnummer Arbo Content] 

[E-mailadres Arbo Content]

Direct aansluiten

✓ Vul uw gegevens in, wij verwerken uw contract aanvraag
✓ Geef direct akkoord op uw contract!
✓ U bent meteen aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst
✓ U voldoet aan de nieuwe wetgeving
✓ U voorkomt een boete van minimaal € 1500 van de Arbeidsinspectie

✓ Let op; Wij gaan er vanuit dat u de aansluiting bij Arbo Content besproken heeft met uw OR/Personeelsvertegenwoordiging en dat zij geen bezwaar hebben tegen de uitvoering van het contract. Wij zijn verplicht uw personeelsvertegenwoordiging een kopie te sturen van alle adviezen, tenzij de privacy in het geding is.

Offerte aanvragen

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Pakket Brons

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Pakket Platina

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Pakket Goud

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Solliciteer direct

Vul het formulier in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Contact informatie

Solliciteer direct

Vul het formulier in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Contact informatie